gallery/word header

Müügitingimused

 

 1. Enne ostmist proovige kasutada tasuta saadaolevat programmi demoversiooni, et veenduda selle toimimises ja sobivuses Teie vajadustele. Müüja ei osta Litsentsi peale müümist tagasi, kuna Ostjale avaldatud aktiveerimiskoode ei saa tagastada.
 2. Pärast tellimuse esitamist edastab Müüja Ostjale tellimuses märgitud e-posti aadressile info tasumise kohta (kokkuleppe).
 3. Litsents ja vajalikud failid tarnitakse elektroonselt tellimuses märgitud e-posti aadressile kolme tööpäeva jooksul alates summa laekumisest. Litsentsi esindab elektroonselt edastatav unikaalne kasutajanimi ja aktiveerimiskood.
 4. Müügi- ja litsentsitingimused hakkavad kehtima peale summa laekumist kokkuleppes toodud arveldusarvele.
 5. Müüja kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress) ainult tellimuse töötlemiseks ja makse korraldamiseks. Müüja järgib isikuandmete kaitsel häid tavasid ja juhindub Isikuandmete kaitse seadusest.
 6. Müüja tegeleb eraisikuna ettevõtluskonto alusel. Seepärast tekib juriidilisel isikul programmi litsentsi ostes lisaks täiendav tulumaksukohustus (määr 20/80), mis võrdsustab maksukoormuse tavapärase töösuhte maksukoormusega (TuMS § 34 p 13 ning § 51 lõiked 1 ja 2). Rohkem infot leiab siit:

  https://www.emta.ee/et/eraklient/tulu-deklareerimine/fuusilise-isiku-ettevotlustulu-lihtsustatud-maksustamine

  Kokkuvõtvalt - Müüjale tuleb tasuda litsentsi eest vastavalt kodulehel toodud hindadele. Ettevõte peab lisaks tasuma riigile maksud vastavalt kehtivale seadusandlusele.

 

SIMELECT 4 LITSENTSI KOKKULEPE PROGRAMMI KASUTAJA JA AUTORI VAHEL (edaspidi Litsents)

 

Litsentsi versioon 1.8

 

Toode: arvutustarkvara Simelect 4 (edaspidi Programm)

Autor ja müüja: Alvin Tarkmees (edaspidi Autor)

 

 1. Programm on tasuline tarkvara. 
 2. Programmi kasutamiseks peab Kasutaja ostma Litsentsi ja nõustuma kõigi Litsentsis toodud tingimustega.
 3. Üks Litsents annab loa Programmi installeerida, aktiveerida ja kasutada kuni kahes arvutis. Litsents annab õiguse Programmi ainult kasutada ja ei anna Kasutajale Programmi kohta mingeid omandi-, autori- ega levitamise õiguseid. Kõik Programmi autoriõigused kuuluvad Autorile ja on kaitstud Eesti Vabariigi seadustega.
 4. Õiguse Programmi kasutada saab selle Ostja, kui Autoriga ei lepita kokku teisiti.
 5. Ostjale edastatakse digitaalsel kujul käesolev Litsents, installeerimisfail või interneti viide sellele, unikaalne kasutajanimi ja aktiveerimiskood, mis on vajalikud programmi aktiveerimiseks enne kasutamist. Kasutaja peab neid hoolikalt hoidma ja säilitama.
 6. Kasutajal peab Programmi aktiveerimiseks olema ühendus internetiga. Programmi aktiveerimisteade edastatakse koos unikaalse kasutajanimega avalikult mitte ligipääsetavasse serverisse. Pärast aktiveerimist pole internetiühendus kohustuslik. Internetiühenduse olemasolul Programm siiski kontrollib, kas on saadaval Programmi uuemaid versioone.
 7. Programmi, selle Litsentsi, kasutajanime ja aktiveerimiskoode ei tohi ilma Autori kirjaliku loata levitada, jagada, kopeerida, rentida, liisida, laenata ega müüa kolmandatele isikutele.
 8. Litsents kehtib ostetud Programmile piiramatu aja jooksul.
 9. Kasutajal peab Programmi kasutamiseks olema arvutisse installeeritud järgmine tugitarkvara: a) Sobilik Microsoft Windows operatsioonisüsteem (näiteks 8 või 10); b) Sobilik Microsoft .NET Framework (näiteks 4.0 või uuem) platvorm. Viimane on tavaliselt koos operatsioonisüsteemiga installeeritud, vajadusel tuleb see Kasutajal installeerida ise.c) Sobilik Microsoft Visual Basic Power Packs. Viimane on sisse ehitatud Programmi installeerimisfaili, kuid selle mitte toimimisel mõningatel harvadel juhtudel peab kasutaja selle installeerima ise.
 10. Käesoleva Litsentsi tingimused ei kohaldu eelpool nimetatud tugitarkvarale. Nimetatud tugitarkvara ei ole Programmi osa.
 11. Autor ei vastuta selle eest, kui Programmi mittetöötamine tuleneb Kasutaja arvutist või konfiguratsioonist või vajaliku tugitarkvara puudumisest või tugitarkvara vigadest.
 12. Programmi kasutamise õigust on pakutud sellisena, nagu Programm koos kõigi oma omadustega on. Programmi Autor ei vastuta arvutustulemuste ja algandmete õigsuse ning Programmis esineda võivate vigade eest. Arvutustulemused on mõeldud esmaste hinnangute andmiseks ja mõningatel juhtudel võivad, kuid ei pruugi, olla ebapiisava täpsusega, et teha nendest tulenevaid tehnilisi ja majanduslikke otsuseid. Programmi Autor ei võta endale vastutust inimese, vara või keskkonna kahjustumise korral Programmi kasutamise tõttu. Kogu vastutus Programmi kasutades lasub Kasutajal. Programmi arvutustulemusi ei tohi kasutada ega esitada tõendina, vajadusel tuleb lähtuda tunnustatud standarditest ja arvutusmeetoditest. Autor on teinud siiski parima, et arvutustulemused oleksid võimalikult täpsed.
 13. Arvutustulemuste aknas kuvatavate kaitseseadmete valikud soovitused on tehtud ainult lühisvoolu suurusest ja kaitseseadme nõutud rakendusajast lähtuvalt. Täiendavalt peab Kasutaja arvestama juhtidele lubatud suurimate voolude ja teiste normdokumentidest tulenevate nõuetega. Mõningatel juhtudel on juhtidele lubatud suurimaid koormusvoolusid võimalik arvutada Programmiga.
 14. Programmi võib kasutada töövahendina ärilisel eesmärgil.
 15. Programmi lähtekoodi ei tohi ilma autori kirjaliku loata muuta, edasi arendada, uurida, dekompilleerida, lahti monteerida ega täiustada.
 16. Autor annab Programmi paigaldamise osas tehnilist tuge, kui see vajadus tuleneb Programmist endast. Autor ei ole kohustatud andma tehnilist tuge tugiprogrammide ja muude küsimuste osas, mis ei tulene Programmist. Autor ei avalda arvutamiste üksikasju detailsemalt, kui need on toodud Kasutusjuhendis.
 17. Autor ei avalda Kasutaja andmeid kolmandatele isikutele.
 18. Alati on soovitatav kasutada Programmi kõige uuemat versiooni.
 19. Kasutaja peab enne ostmist proovima kasutada tasuta saadaolevat Programmi demoversiooni, et veenduda Programmi toimimises ja sobivuses Kasutaja vajadustele.
 20. Kõik eelpool toodud tingimused ei pruugi kehtida Programmi võimalike tulevaste versioonide kohta.
 21. Programmi ostes, installeerides ja kasutades Ostja/Kasutaja kinnitab, et on lugenud Litsentsi tingimusi, on neist aru saanud ja nõustub nendega.
 22. Kui ei nõustuta eelpool toodud tingimustega, ei tohi Programmi installeerida ega kasutada.